Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Ujemne skutki przezimowania

05.04.201209:19

Sylwester

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Krzynowłoga Mała szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała informuje, iż od dnia 10 kwietnia 2012r. do dnia 20 kwietnia 2012r. można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 03.04.2012 uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Rady Ministrów zmieniła dziś również rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co umożliwi realizację pomocy.

Program umożliwia udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie:
  • kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczeń i gwarancji spłaty tych kredytów. Kredyty oprocentowane są dla kredytobiorcy w wysokości 0,1 % w skali roku, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia obejmującą ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 3,85% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał;
  • stosowania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odraczania terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;
  • odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;
  • udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc de minimis udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego;
  • stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.;
  • wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.
Przewidziana w projekcie programu pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania będzie realizowana z budżetu państwa, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
 

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, w budynku tut. Urzędu pokój nr 14 u Pani A. Leśnikowskiej, tel. (29) 7512720

Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obdzarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych oraz kserokopię umowy ewentualnej dzierżawy gruntów.

Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Wniosek można pobrać klikając w poniższy obrazek

źródło: www.minrol.gov.pl

www.mazowieckie.pl

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007