Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała informuje

03.10.201213:51

Sylwester

 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wymusza na gminach gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady obowiązywać będą najpóźniej od 1 lipca 2013 roku.

Gmina musi w tym czasie m.in.:

⇒ dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego

⇒ podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego

⇒ zorganizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi


 

Cele ustawy

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku. Cele ustawy to przede wszystkim uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy, upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Najistotniejsza zmiana, w stosunku do obowiązujących regulacji, polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczasowe zasady

Właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę na odbiór odpadów komunalnych. Jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była cena za odbierane odpady uzależniona od wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania.

Nowe zasady

Znowelizowana ustawa nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wójt podpisuje z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, odbierającym odpady komunalne, umowę na odbieranie i transport odpadów.

Nowelizacja wyposażyła rady gmin także w nowe uprawnienia. Rada gminy może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

To rada gminy zdecyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Rada gminy uchwali:

⇒ po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku

⇒ wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

⇒ termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe

⇒ szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

⇒ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalenie opłaty

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują radę gminy do wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach systemu będzie uzależniona od typu nieruchomości, na której powstają takie odpady.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych kryterium wyboru metody uzależnione może być od:

⇒ liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

⇒ ilość zużytej wody z danej nieruchomości

⇒ powierzchni lokalu mieszkalnego

Rada Gminy może ustalić jedna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej uchwałą rady gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Gmina ustanowi obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę będzie niższa.

Na terenie gminy funkcjonować mają zorganizowane punkty odbioru odpadów.

Deklaracje

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszego litra odpadów.

Wzór deklaracji będzie obejmował także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierać będzie także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.


 

Znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według jednego z przedstawionych wariantów, a ostateczna decyzja w tym zakresie należy do rady gminy.


 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007