Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Otwarty konkurs na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ na terenie Gminy Krzynowłoga Mała”

26.09.201314:40

Sylwester

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu  podstawowej opieki  zdrowotnej  na podstawie  kontraktu z NFZ  na terenie Gminy Krzynowłoga Mała”

a) w formie: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej bądź indywidualnej lub grupowej specjalistycznej opieki lekarskiej,

b) w miejscu: Ośrodek Zdrowia w Krzynowłodze Małej, ul. Przasnyska 6, 06-316 Krzynowłoga Mała

 

1. Adres ogłaszającego konkurs

Gmina Krzynowłoga Mała

ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała

e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl

tel. (29) 7512720   fax. (29) 7512725

 

2. Przedmiot konkursu ofert:

a/   najem lokali użytkowych  w Ośrodku Zdrowia w Krzynowłodze Małej na prowadzenie usług opieki medycznej na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.

b/  udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów przez wyłoniony w konkursie podmiot gospodarczy w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, praktyki pielęgniarek i położnych, działalności fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej, diagnostyki i profilaktyki oraz  szeroko rozumianej działalności w zakresie opieki zdrowotnej.

 

I. Działalność lecznicza.

1) Praktyka lekarska - realizacja zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy ze specjalnością medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób dziecięcych i medycyny rodzinnej.

2) Działalność diagnostyczna.

- zapewnienie bezpłatnych badań diagnostycznych (krew, mocz, ciśnienie, cukier, EKG, USG, Holter, RTG) w ramach podpisanych porozumień.

3)  Praktyka pielęgniarska.

- zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w ośrodku zdrowia jak również w domu u  pacjenta z możliwością wykonywania niezbędnych  usług oraz pomocy ambulatoryjnej.

 

II. Działalność profilaktyczna.

1) wykonywanie szczepień ochronnych,

2) badania bilansowe dzieci i młodzieży,

3) badania do celów sanitarno - epidemiologicznych.

Pożądanym byłoby zaproponowanie przez Wykonawcę jak najszerszego zakresu usług praktyki lekarskiej, działalności diagnostycznej, praktyki pielęgniarskiej i działalności profilaktycznej z określeniem terminu realizacji.

·       badania i porady lekarskie w Ośrodku Zdrowia realizowane dla pacjentów rejestrujących się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie;

·       podpisanie stosownych umów z innymi świadczeniodawcami, którzy będą świadczyć usługi w Ośrodku Zdrowia;

·       zabezpieczeniem pełnej dostępności wszystkich pacjentów do poszczególnych lekarzy;

·       spełnienie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

·       zatrudnienie personelu pomocniczego.

 

3. Informacje dodatkowe

1) Powierzchnia pod wynajem (parter) wynosi ok. 155m/2 przy czym, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez ograniczeń i nieodpłatnie korytarz, szatnię i łazienki dla pracowników gabinetu stomatologicznego oraz jego pacjentów.

2) Warunki najmu pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem na świadczenie usług medycznych określi odrębna umowa najmu,

3) Istnieje możliwość obejrzenia na miejscu warunków lokalowych i pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem,

4) Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia konkursu nawet przy jednej prawidłowo złożonej ofercie konkursowej oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyn,

5) Wykonawca ma prawo, za zgodą właściciela nieruchomości, do podnajmu części pomieszczeń na świadczenie usług medycznych lub usług związanych z usługami medycznymi w zakresie ochrony zdrowia.  

 

4. Oferty konkursowe częściowe i wariantowe.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

5. Czas trwania najmu.

Najem pomieszczeń i świadczenie usług medycznych  rozpocznie się od dnia 02 stycznia 2014r. na okres 3 lat na podstawie zawartej umowy najmu lokalu użytkowego z możliwością sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

6. Warunki udziału w konkursie.

a) Ogłaszający uzna, że warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:

·       świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od minimum 2 lat;

·       zarejestrowany jest jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej bądź indywidualna lub grupowa specjalistyczna praktyka lekarska,

·       nie jest wykonawcą w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego ogłoszono upadłość;

·       nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

·       nie składał nieprawdziwych informacji mających wpływ na postępowanie konkursowe;

b) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do:

·       złożenia pisemnego zobowiązania o przejęciu obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym lokalu w sposób nie zakłócający ciągłości tych świadczeń.

 

7. Termin związania ofertą konkursową.

·       30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, umieszczając w niej obowiązkowo następujące dane:

·       imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę oferenta, telefon kontaktowy lub adres e-mail;

·       datę sporządzenia oferty;

·       ścisłe określenie przedmiotu oferty tj. informacji o sposobie realizacji zadania, jakim będzie prowadzenie działalności podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt.6 niniejszego konkursu;

·       oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

·       informację o potencjale organizacyjno - kadrowo - finansowym Wykonawcy;

·       informację o godzinach pracy ośrodków zdrowia z uwzględnieniem godzin pracy lekarzy, pielęgniarek oraz wizyt domowych.

b) Do oferty należy dołączyć:

·       aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

·       aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców.

·       kopię dokumentu nadania nr NIP, nr REGON.

·       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń będących przedmiotem konkursu.

·       formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków,

·       oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 2 do niniejszych warunków.

·       wykaz wykonywanych usług w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w okresie ostatnich 2 lat przed terminem złożenia oferty;

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert.

a) Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną napisem: „Konkurs na świadczenie usług medycznych z zakresu  podstawowej opieki  zdrowotnej  na podstawie  kontraktu z NFZ  na terenie Gminy Krzynowłoga Mała" należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3  w terminie do dnia 11 października 2013r do godz. 10.00.

b) Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż określony w pkt.9 lit.a,

c) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania,

d) Celem dokonania zmian, bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i  złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.

 

10. Kryteria oceny konkursowej.

Proponowany zakres świadczonych usług medycznych oraz godziny pracy ośrodka zdrowia wg. poniższych kryteriów:

1) za usługi ambulatoryjne:

a) położna – 5 pkt.,

b) pielęgniarka – 5 pkt.,

2) za udostępnienie lekarzy:

a) lekarz rodzinny (min. dwóch lekarzy) – 10 pkt. (każdy dodatkowy lekarz rodzinny – 2 pkt.),

b) ginekolog, pediatra, kardiolog, chirurg, ortopeda, psycholog, psychiatra, gastrolog, neurolog, metabolista, nefrolog, fizjoterapeuta, rehabilitant – każdy z wymienionych po 5 pkt.,

c) każdy lekarz innej specjalności – 5 pkt.,

Gmina Krzynowłoga Mała zastrzega, iż lekarze rodzinni przyjmują pacjentów codziennie (od poniedziałku do piątku), natomiast lekarze specjaliści co najmniej raz w miesiącu.

3) diagnostyka:

a) badania krwi – 5 pkt.,

b) badania moczu – 5 pkt.,

c) badania cukru – 5 pkt.,

d) badania ciśnienia – 5 pkt.,

e) badania USG – 5 pkt.,

f) badanie RTG – 5 pkt.,

g) badanie Holter – 5 pkt.,

h) każde kolejne badanie - 5 pkt.,

4) czas pracy ośrodka zdrowia:

- Gmina Krzynowłoga Mała zastrzega, aby Ośrodek Zdrowia czynny był niezmiennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 – 10 pkt.

 

Umowa najmu  zostanie podpisana w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i powiadomienia Wykonawców o wyborze oferty .

 

11. Tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w dniu  11 października 2013 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu  15 dni od otwarcia ofert. Wykonawcy, którzy spełnią warunki konkursu zostaną poproszeni na rozmowę z komisją konkursową oraz Wójtem Gminy.

b) Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

 

12. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, pod numerem telefonu (29) 7512720.  

 

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3 na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu www.krzynowłogamala.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzynowlogamala.pl.

 

> > FORMULARZ OFERTOWY < <

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007