Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29.09.201610:10

Sylwester

umMarszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Zgodnie z Uchwałą nr 1235/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając „Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie według miejsca prowadzenia ich działalności, Województwo Mazowieckie zostaje podzielone na osiem obszarów, obejmujących:
1) Miasto St. Warszawa;
2) powiaty: garwoliński, legionowski miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński, wyszkowski;
3) powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni;
4) powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;
5) powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński;
6) powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski;
7) powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
8) powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

W każdym obszarze, oprócz obszaru obejmującego Miasto St. Warszawę, wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W obszarze obejmującym Miasto St. Warszawę wybranych zostanie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma organizacja prowadząca działalność w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.

Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym obszarze.


Zgłoszenie kandydata zawiera:
1) dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:
a) nazwę,
b) wskazanie siedziby,
c) podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;
2) określenie obszaru,  który reprezentować będzie kandydat;
3) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
4) uzasadnienie kandydatury.

Do zgłoszenia kandydata, załącza się:
1) imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
2) CV kandydata;
3) oświadczenie kandydata:
a) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
4) zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa mazowieckiego opatrzone datą i podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
1) bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: ul. Skoczylasa 4, ul. Jagiellońska 26, w godzinach 8:00 – 16:00;
2) bezpośrednio w  jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 15.00;
3) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 00-719 Warszawa.

Kandydatury można zgłaszać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl, a więc do dnia 22 października 2014 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca zostanie poproszony o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie błędów lub braków będzie powodowało nierozpatrzenie wniosku.

Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatury zostaną niezwłocznie zaprezentowane:
1) stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
2) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
5) w portalu www.ngo.pl.
wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych kandydatów do Rady.

Załączniki:

1. Uchwała nr 1235/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”,
2. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
3. Wzór oświadczenia kandydata,
4. Wzór rekomendacji.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007