Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
mgr Jerzy Humięcki

wojt_3
 Godziny przyjęć interesantów: Wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie.
Telefon: 029 7512720
Fax: 029 7512725
email: gmina@krzynowlogamala.pl

Do zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:
 

 1.  jest organem wykonawczym Gminy;
 2. powołuje i odwołuje Zastępcę Wójta Gminy;
 3. jest Kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy;
 4. określa sposób wykonywania uchwał Rady;
 5. kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 6. gospodaruje mieniem komunalnym;
 7. wykonuje budżet gminy;
 8. powadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy;
 9. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresie administracji publicznej;
 10. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 11. podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
 12. jest terenowym szefem ochrony cywilnej;
 13. ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, zarządza ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
 14. jest administratorem danych osobowych w Urzędzie;
 15. wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji;
 16. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 17. powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych;
 18. powołuje pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;
 19. ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa;
 20. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Wójta i Skarbnika, oraz referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

 

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007