POKL - "Ocean możliowści"

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

 

OCEAN MOŻLIWOŚCI”

 

 

Gmina Krzynowłoga Mała przystępuje do realizacji projektu pn. „Ocean możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r., we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała. Objęci nim będą uczniowie i uczennice klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III klas gimnazjalnych, u których w wyniku przeprowadzonych analiz i badań zdiagnozowane zostały aspekty obrazujące ich rzeczywiste potrzeby. Łącznie projekt obejmie 152 osoby (74 dziewcząt i 78 chłopców). Poza grupą docelową, projekt wpłynie pozytywnie na rodziny uczestników odciążając ich budżety rodzinne Pierwszeństwo w projekcie mają osoby o utrudnionym dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych (sytuacja materialna) oraz środowiskowych (bezrobocie, wielodzietność i samotne wychowywanie), a w dalszej kolejności osoby o słabych wynikach w nauce oraz osoby z zainteresowaniami.

W ramach projektu „Ocean możliwości” będą realizowane następujące typy zajęć:

 • zabawy z językiem polskim – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zastosowaniem interaktywnych zabaw i ćwiczeń, w ramach których planowany jest zakup podręczników, zestawów multimedialnych i interaktywnych, plansz i gier edukacyjnych oraz programów komputerowych, które zachęcą uczniów do nauki.

 • koło młodego Pitagorasa – zajęcia będą miały na celu wyrównanie braków uczniów stwierdzonych podczas zajęć obowiązkowych. Będą prowadzone przez zabawę
  i wykorzystanie matematyki w życiu codziennym,

 • koło poliglotów – zajęcia języka angielskiego i rosyjskiego będą prowadzone metodą tradycyjną i komunikatywną, przy wykorzystaniu programów interaktywnych, gier
  i podręczników,

 • klub młodego historyka – zajęcia realizowane będą w formie tradycyjnej i w sposób nowoczesny – poprzez realizację projektów tematycznych. Uczniowie będą m.in. poszukiwali związków historii lokalnej z historią Polski,

 • zajęcia dla młodych przyrodników – zajęcia modułowe, w ramach których realizowane będą tematy z zakresu fizyki, chemii, biologii i geografii,

 • zajęcia teatralne – przez inscenizację uczniowie poznają teatr i przygotują dekoracje. Planowane są dwie wycieczki do teatrów dziecięcych w Olsztynie i Warszawie. Zajęcia będą miały na celu rozwinięcie wrażliwości dzieci oraz ich umiejętności artystycznych. Rezultatem będą szkolne przedstawienia,

 • zajęcia taneczne – w ramach zajęć przewiduje się naukę tańca towarzyskiego lub innych,

 • odkrywamy świat wokół nas – zajęcia turystyczno – krajoznawcze – zajęcia będą miały na celu poznanie i badanie zarówno walorów turystycznych i krajoznawczych kraju, jak i okolicy, w której mieszkają uczestnicy projektu,

 • zajęcia logopedyczne – zajęcia będą miały na celu usprawnienie układu oddechowego, ćwiczenia koncentracji uwagi, kształcenie słuchu, usprawnienie wymowy, wzbogacenie zasobu słownictwa i stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia,

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – zajęcia zaplanowane dla dzieci z bardzo słabymi wynikami w nauce lub opinią czy orzeczeniem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Będą miały na celu pomóc w przezwyciężaniu specyficznych trudności w uczeniu się, wykształcenie prawidłowych nawyków w pisaniu i mówieniu, podniesienie poziomu uwagi wzrokowej i słuchowej, usprawnienie pamięci i stymulowanie myślenia logicznego,

 • doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe – zajęcia związane
  z autoprezentacją, wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej, przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej, pisania CV, predyspozycjami zawodowymi,

 • warsztaty z równości szans kobiet i mężczyzn - warsztaty na tematy związane ze stereotypowym postrzeganiem płci, normami zachowań, rolą kobiet i mężczyzn
  w społeczeństwie.

  W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.

Reasumując realizacja projektu pn. „Ocean możliwości” wpłynie na poziom rozwoju kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, społeczne i obywatelskie. Umocni świadomość i ekspresję kulturalną jak i inicjatywność czy przedsiębiorczość, a także umiejętność uczenia się.

Atrakcyjne zajęcia pozwolą uczniom rozwinąć zainteresowania, odkryć pasję do nauki,
a nauczycielom wykorzystać pomoce naukowe oraz nowe technologie na zajęciach obowiązkowych po zakończeniu projektu. Niewątpliwie wartością dodaną będzie nowoczesne podejście do kształtowania programu wychowawczego szkół i polityki edukacyjnej gminy oraz zwiększone uczestnictwo uczniów w konkursach i olimpiadach, co przyczyni się do rozsławienia imienia naszej gminy.

Niewątpliwie przystąpienie do projektu jest dla gminy Krzynowłoga Mała ogromną szansą. Nauka w nowoczesnym i atrakcyjnym miejscu dzięki pomocom dydaktycznym, możliwość korzystania z dodatkowych zajęć wpłynie na wzrost motywacji do nauki, jak i rozwój ambicji
i kompetencji. Owoce obecnych działań zapewne zbierzemy w przyszłości. Niemniej jednak już dziś należy myśleć o zapewnieniu lepszego startu w dorosłość dla najmłodszych mieszkańców gminy, co przedłoży się także na satysfakcji rodziców i opiekunów. Projekt będzie również dobrą lekcją dla kadry pedagogicznej, gdyż pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń.

Łączna wartość projektu to 441 320,67 zł.

 

Opracowała: Sylwia Lipińska

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007