LOGO EFR

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”.

Oś priorytetowa 5  Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach Projektu planuje się: zainstalowanie centrum sterowania i kontroli, urządzeń do sterowania punktami alarmowymi oraz budowę 42 punktów alarmowych z syrenami szczelinowymi w wyznaczonych miejscach.

Celem budowy systemu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu przasnyskiego, miasta Przasnysz, miasta i gminy Chorzele, gminy Czernice Borowe, gminy Jednorożec, gminy Krasne, gminy Krzynowłoga Mała, gminy Przasnysz.

Całkowita wartość Projektu – 988 924,99 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR 696 944,13 PLN - stanowi nie więcej niż 70,47 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Beneficjent Powiat Przasnyski

Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Przasnyskiego z Gminą Miasta Przasnysz, Gminą Chorzele, Gminą Czernice Borowe, Gminą Jednorożec, Gminą Krasne, Gminą Krzynowłoga Mała, Gminą Przasnysz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

„ Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”

Nazwa Projektu „ Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”

Beneficjent: Gmina Krzynowłoga Mała

Partner: Gmina Jednorożec

Partner: Gmina Chorzele

 

Wartość projektu: 6.280.686,62 zł

Wartość dofinansowania: 3.734.912,09 zł

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu

W  2012 roku  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Priorytet: VI. Środowisko zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.3 Ochrona powietrza energetyka

 

Projekt realizowany jest przez referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Kościelna 3 06-316 Krzynowłoga Mała, tel 29 751 27 25. ( Lider projektu)

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej na terenie 3 gmin północnego Mazowsza: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorożec, mająca na celu poprawę komfortu cieplnego budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na skutek mniejszego niż dotychczas zapotrzebowania na ciepło.

Zaprojektowane rozwiązania termomodernizacyjne wymagają wykonania następujących działań:

· docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą,

· docieplenia stropodachu styropianem gr. 10,12 i 15 cm,

· modernizacja instalacji grzewczej poprzez częściową lub całkowitą wymianę kotła c.o. na kocioł kondensacyjny, montaż grzejników i zaworów termostatycznych,

· modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż kolektorów słonecznych

lub częściową wymianę elementów instalacji (np. montaż zasobnika c.w.u. oraz instalacji cyrkulacyjnej),

· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na spełniającą wymogi współczynnika przenikania ciepła,

· wykonanie robót towarzyszących, obejmujących: wymianę parapetów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przebudowę kominów wentylacyjnych powyżej połaci dachowej, rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski betonowej, zamurowanie otworu w elewacji frontowej, służącego jako wsyp opału, remont schodów wejściowych do budynku, odbudowę przewodów instalacji odgromowej, remont oświetlenia zewnętrznego. Zaprojektowane rozwiązanie termomodernizacyjne i instalacje solarne mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na ciepło poprzez zmniejszenie wartości współczynników przenikania ciepła. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie poziom energooszczędności budynku, co przełoży się na oszczędność środków ponoszonych na ogrzewanie, przyczyni się do racjonalnego gospodarowania energią oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Wyżej opisane działania termomodernizacyjne dotyczą 3 gmin i obejmują następujące obiekty:

W Gminie Krzynowłoga Mała

1) w Szkole Podstawowej w miejscowości Ulatowo-Adamy

2) w Szkole Podstawowej w miejscowości Romany-Sebory

3) w Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej

4) w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej

W Gminie Chorzele

1) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

2) w budynku administracyjnym przy ul. Komosińskiego 1 w Chorzelach

3) w budynku Szkoły Podstawowej w Duczyminie

4) w budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach

5) w budynku Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi

 

W Gminie Jednorożec

1) w Urzędzie Gminy w Jednorożcu

2) w świetlicy wiejskiej w Małowidzu

3) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulatowo – Pogorzel

4) w Szkole Podstawowej w Połoni

5) w Szkole Podstawowej w Olszewce

 

 Publiczne Gimnazjum przed rozpoczęciem prac

Obraz1

W trakcie prac

Obraz2

 

 

 

Efekt końcowy

Obraz3

Szkoła Podstawowa w Romanch-Seborach w trakcie prac

Obraz4

 

Efekt końcowy

Obraz5

 

Wymian centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach

Obraz6

 

Budynek Urzędu Gminy po termomodernizacji

Obraz7

 

Tablice pamiątkowe na zmodernizowanych budynkach w Gminie Krzynowłoga Mała

Obraz8

Obraz9

Obraz10

Obraz11

______________________________________________________________

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej

 

 

Nazwa Projektu:„Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej”,

Beneficjent: Gmina Krzynowłoga Mała

Wartość projektu: 713 489,97 zł

Wartość dofinansowania: 293 713,44 zł

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu

 

 

Opis projektu

W dniu 19.12.2013 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie: 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

Projekt realizowany jest przez referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Kościelna 3 06-316 Krzynowłoga Mała, tel 29 751 27 25.

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej polegająca między innymi na:

a) przebudowie konstrukcji dachu,

b) ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu,

c) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

d) wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej, wewnętrznych instalacji wod. kan. oraz centralnego ogrzewania,

e) wymianie instalacji elektrycznej

Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu działki nr 209, na której zlokalizowany jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

 

 


 

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007