Urząd Stanu Cywlinego

adres:

06-316 Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 3

tel: (029) 751 27 20
e-mail: usc@krzynowlogamala.pl

Urząd Stanu Cywilnego jest czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 


Z-ca Kierownika USC

mgr Katarzyna Sobol

Pokój nr 9 (I piętro)

 

Sobol.K

 


Inspektor ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych

mgr Barbara Chmielak
Pokój nr 9 (I piętro)


 
IMG_2336(1)
          

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w szczególności:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,

2) prowadzenie i aktualizacja ksiąg stanu cywilnego,

3) prowadzenie akt zbiorowych,

4) przyjmowanie oświadczeń woli o:

    a) wstąpieniu w związek małżeński,

    b) uznaniu dziecka,

    c) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

    d) zmianie imienia (imion) dziecka,

   e) powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa rozwiązanego prawomocnym wyrokiem sądu,

5) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,  zaświadczeń o wpisach dokonanych w księgach, ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

    a) umiejscowienia aktu sporządzonego za granicą,

    b) uzupełnienia treści aktu,

    c) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,

    d) sprostowania treści aktu stanu cywilnego,

    e) skrócenia terminu do zawarcia związku małżeńskiego,

    f) zmiany imion i nazwisk,

7) wydawanie zaświadczeń o możliwości prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,

8) udostępnienie do wglądu ksiąg stanu cywilnego na podstawie zezwolenia,

9) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,

10) sporządzanie miesięcznej statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów dla urzędu statystycznego,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w tym:

    a) prowadzenie ewidencji ludności,

  b) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowaniai wymeldowania,

  c) przesyłanie dyrektorom szkół wykazów dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, wykazów zgonów dla Urzędu Skarbowego oraz dla innych podmiotów,

    d) wydawanie dowodów osobistych,

12) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców, prowadzenie innych prac na rzecz wyborów przewidzianych prawem wyborczym,

13) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją zmian w zbiorach meldunkowych oraz zbioru PESEL,

14) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności udostępnianie danych osobowych na wniosek.

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007